Dierenkliniek & Trimsalon Europaplein - ķw dierenarts in Amsterdam
  Europaplein 19
1078 GS AMSTERDAM
020 - 664 20 94
   
Dierenkliniek & Trimsalon
Europaplein
   
Nederlands English Francais Deutsch
Espanol Turkish Chinese Arabische Emiraten
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde


Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;
- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de CliŽnt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
- Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
- CliŽnt: de eigenaar van de te behandelen PatiŽnt en/of de aanbieder van de PatiŽnt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;
- PatiŽnt(en): het door de CliŽnt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;
- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld;
- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de CliŽnt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de CliŽnt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.


Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3 De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de CliŽnt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden PatiŽnt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van PatiŽnt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden PatiŽnt wel te behandelen.


Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2 De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door CliŽnt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de CliŽnt en/of derden niet van de op CliŽnt en/of de betreffende derde terzake de PatiŽnt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.


Artikel 5: Tussentijdse beŽindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en CliŽnt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beŽindigd door:
  • het uitdrukkelijk verzoek van de CliŽnt, waarbij de CliŽnt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beŽindiging voor de PatiŽnt en, indien beŽindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de CliŽnt en zonodig de CliŽnt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • het overlijden van de te behandelen PatiŽnt;
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beŽindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de CliŽnt hierover informeren en zijn motivatie aan de CliŽnt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beŽindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de CliŽnt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.


Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.3 Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld op:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste 2.500,00 (vijfentwintighonderd euro) van de vordering.
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 2.500,00 (vijfentwintighonderd euro) van de vordering.
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 5.000,00 (vijfduizend euro) van de vordering.
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering.
De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 40,00 (veertig euro).
6.7 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de CliŽnt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden PatiŽnt direct te behandelen.
6.8 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de CliŽnt de PatiŽnt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de CliŽnt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.


Artikel 7: Klachten

7.1 De CliŽnt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De CliŽnt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beŽindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de CliŽnt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de CliŽnt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling: 8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de CliŽnt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
Bijzondere bepalingen: 8.2 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen.
8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade Ė vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen Ė veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.
8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
8.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.3 De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
8.4 De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door CliŽnt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
8.5 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van CliŽnt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .


Artikel 9: Eigendom

9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld rŲntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde PatiŽnt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De CliŽnt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.


Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Betreding stallen/Locatie werkzaamheden. Indien de behandeling van de PatiŽnt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de CliŽnt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De CliŽnt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2 Wetenschappelijk onderzoek. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de PatiŽnt of van de PatiŽnt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de CliŽnt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de CliŽnt.


Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.


Dierenkliniek & Trimsalon Europaplein is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34216380.

 
dierenkliniek europaplein
dierenkliniek europaplein
dierenkliniek europaplein
  Huisvisites voor dieren | Pet Travel Clinic | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Sitemap